Sách HTML/Chèn một hàng chữ (P)

Thẻ lệnh HTML dùng để Xuống Hàng hay tạo một hàng Chử


Xuống Hàng sửa

Cú Pháp sửa

<P>

Tạo một Hàng Chử tiếng anh This is a paragraph sửa

Cú Pháp sửa

<P>This is a paragraph </P>

Thí dụ sửa

<! Xuống Dòng !>
<P>

<! Start new paragraph
<P>This is a paragraph</P>