Sách HTML/Bảng Lựa Chọn

Bảng Lựa Chọn sửa

Một phần tử của mẫ đơn được dùng trong việc lựa chọn

<form name=Tên action=URL_Address method=get|post>
  <select name=Tên size=1|n >
     <option value=Url_1>Miêu Tả 1</option>
     <option value=Url_2>Miêu Tả 2</option>
     <option value=Url_n>Miêu Tả n</option>
  </select>
</form>

Ví dụ sửa