Sách HTML/Đặt hiển thị văn bản ở trung tâm (center)

Thẻ lệnh HTML dùng để hiển thị hàng chử theo kiểu đả định

sửa

Cú Pháp sửa

<pre>hàng chử theo kiểu đả định</pre>

Tham số sửa

hàng chử theo kiểu đả định

Thí Dụ sửa

<pre>hàng chử theo kiểu đả định</pre>


Hiển thị trên màn hình

hàng chử theo kiểu đả định