Sách CSS/Cách thức định dạng thể hình

Định Dạng Một Phần Tử Mặc Định Của Trang Mạng HTML

sửa

Cú pháp

sửa
<style>
Phần Tử Trang Mạng
{
Thuộc_Tính_1 : Giá Trị ;
Thuộc_Tính_2 : Giá Trị ;

Thuộc_Tính_n : Giá Trị
}
</style>


Thí Dụ

sửa
<style>
P
{
Font-Family : Arial,Tahoma ;
Font_Color  : blue ;
Background-Color : Grey
}
</style>

Dòng lệnh nhúng CSS từ bên ngoài vào trang HTML

sửa

Dòng lệnh nhúng tệp có định dạng đuôi .css vào trang mạng. Trang mạng sẽ thực thi đoạn mã được viết trong tệp được nhúng. Cấu trúc đoạn lệnh như sau:

Cú pháp

sửa
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css">
Tham số
type - Dạng hồ sơ
rel - Hồ sơ định hình
href - Liên kết đến hồ sơ định hình

Định Dạng Dùng Chung Cho Một Hay Nhiều Phần Tử Của Trang Mạng HTML

sửa

Cú pháp

sửa
<style>
#Tên_Lớp {thuộc-tính-1: giá-trị-1; thuộc-tính-2: giá-trị-2;}
Phần Tử Trang Mang.Tên_Lớp {thuộc-tính-1: giá-trị-1; thuộc-tính-2: giá-trị-2;}
</style>

<p class="Tên_Lớp">
<a class="Tên_Lớp" href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a>

Thí Dụ

sửa
<style>
#TextStyle {
Font-Color : red;
Font-Family : Tahoma,Arial;
Font-Size : 2;
}
</style>

<p class="TextStyle">
<a class="TextStyle" href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a>

Định Dạng Trực Tiếp Một Thẻ Lệnh HTML

sửa

Cú pháp

sửa
<thẻ_lệnh_HTML Style="Thuộc_Tính_1 : Giá_Trị_1 ; Thuộc_Tính_2 : Giá_Trị_2 ; Thuộc_Tính_n : Giá_Trị_n ;"></thẻ_lệnh>

Tham số

Style - Kiểu dạng

Thí Dụ

sửa
<P Style="Font-Family : Tahoma,Arial ; Font-Color : Blue ; Font-Weight : Bold ;"></P>
<ADDRESS Style="Font-Family : Tahoma,Arial ; Font-Color : Red ; Font-Weight : Small ;"></ADDRESS>