Sách C/Thư viện mã liên kết

Sau đây là danh sách thư viện mã liên kết của C

C Sửa đổi

  • conio.h

S Sửa đổi

  • stdio.h