Chỉ thị dùng để cho chương trình biết

#include

sửa
  1. include chỉ thị Đính Kèm đùng để đính kèm Hồ sơ mả rời do lập trình viên viết, hay Thư Viện Liên Kết Động của C

Đính Kèm Hồ Sơ Mả Rời

sửa

Hồ Sơ Mả Rời là những hồ sơ chứa mả nguồn do người lập trình viết dùng dể bổ sung chức năng . Thông thường những hồ sơ này có tên đuôi là h sau dấu chấm . Đây là những hồ sơ có thể dùng trong một hoặc hai nhiều chương trình khác


#include "header.h"

Đính Kèm Thư Viện Mả Liên Kết

sửa

Thư Viện Mả Liên Kết là những hồ sơ có tên đuôi h sau dấu chấm là những thư viện mả nguồn đả được viết sẳn đi kèm với trình biên dịch C


#include <stdio.h>

Xem Danh sách Thư Viện Mả Liên Kết / C

Khái Niệm

sửa

Chỉ thị , #include <Tập_Tin.h> , dùng để khai báo đính kèm tập tin thư viện mả chuẩn C hay thư viện mả tự tạo trong chương trình

Cú Pháp

sửa
#include <Tập_Tin.h>

Ứng Dụng

sửa

Đính kèm tập tin Thư viện Mả Chuẩn

sửa
#include <Stdio.h> // Thư viện Mả Chuẩn

Đính kèm tập tin Thư viện Mả Tự Tạo

sửa
#include <Thư_Viện_Mả.h> // Thư viện Mả Tự Tạo