Khái Niệm Sửa đổi

Chú Thích là những dòng chữ dùng trong việc miêu tả . Trình dịch sẽ bỏ qua không dịch những dòng chú thích

Cú Pháp Sửa đổi

// - Chú Thích một dòng Sửa đổi

Hữu ích trong việc miêu tả chức năng của một câu lệnh

Thí Dụ Sửa đổi

    i++ // Increase value of i by 1

Thí dụ này trình dịch sẽ đọc dòng lệnh trên và chỉ thực thi i++ và không thực thi // Increase value of i by 1

/* */ - Chú Thích nhiều dòng Sửa đổi

Hữu ích trong việc miêu tả chức năng của một trình, một hàm

Thí Dụ Sửa đổi

/*________________________________________________________

Tên_Trình : Tool.c
Tác_Giả  : Tên_Tác_Giả
Chức_Năng : Thư Viện Mả
Công Dụng :

*/________________________________________________________