Sách điện thông tin/Truyền tin viễn liên


Trong thông tin, để truyền tin đường xa từ vị trí phát dến vị trí thụ Sóng tín hiệu thông tin của tần số thấp (20Hz-200KHz) phải được trộn với một sóng dẩn của tần số cao (MHz) tạo ra một sóng trộn có thể mang năng lượng sóng tín hiệu đến nơi nhận ở một nơi xa mà không có thất thoát năng lượng

Truyền thanh viễn liênSửa đổi

Phát tinSửa đổi

Có 3 cách trộn sóng phát thanh tạo ra 3 loại sóng phát thanh sau

Truyền tinSửa đổi

Nhận tinSửa đổi

Có 3 cách trộn sóng tạo ra 3 loại sóng thông tin gồm

Truyền hình viễn liênSửa đổi