Sách điện thông tin/Tín hiệu

Trong thông tin, Tín hiệu được dùng để đại diện cho các đại lượng thông tin như Tiếng người nói nghe được, âm nhạc nghe được, ảnh hay video thấy được cùng với các dữ liệu số biểu diển bằng chuỗi số của số 0 và số 1.


Tính chất Tín hiệuSửa đổi

Sóng tín hiệuSửa đổi

Các thông tin được biểu thị qua 2 loại Sóng tín hiệu .

Sóng tín hiệu liên tụcSửa đổi

Sóng tín hiệu rời rạc có tín hiệu thông tin được biểu diển bằng một hàm số sóng trong thời gian liên tục

   

Sóng tín hiệu rời rạcSửa đổi

Sóng tín hiệu rời rạc có tín hiệu thông tin được biểu diển bằng một hàm số sóng trong thời gian rời rạc