Trong thông tin, Tín hiệu được dùng để đại diện cho các đại lượng thông tin như Tiếng người nói nghe được, âm nhạc nghe được, ảnh hay video thấy được cùng với các dữ liệu số biểu diển bằng chuỗi số của số 0 và số 1.


Tính chất Tín hiệu sửa

Sóng tín hiệu sửa

Các thông tin được biểu thị qua 2 loại Sóng tín hiệu .

Sóng tín hiệu liên tục sửa

Sóng tín hiệu rời rạc có tín hiệu thông tin được biểu diển bằng một hàm số sóng trong thời gian liên tục

   

Sóng tín hiệu rời rạc sửa

Sóng tín hiệu rời rạc có tín hiệu thông tin được biểu diển bằng một hàm số sóng trong thời gian rời rạc