Sách điện thông tin/Sóng tín hiệu rời rạc

Tín hiệu của một hàm số sóng trong thời gian rời rạc