Sách điện thông tin/Sóng tín hiệu liên tục

Tín hiệu thông tin được biểu diển bằng một hàm số sóng trong thời gian liên tục

Sóng SinSửa đổi

 

Sóng Sin đại diện bằng một hàm số toán

 

Sóng vuôngSửa đổi

 

Sóng vuông đại diện bằng chuổi số của 0 và 1 ,

0101100100