Sách điện từ/Định luật điện từ

Các Định luật điện từ được phát triển bởi nhiều nhà khoa học gia


Định luật Gauss Sửa đổi

Mật độ trường điện từ Sửa đổi

Cho biết cách tính mật độ trường điện từ

ΨE = EA =  
ΨE = BA =  


Với

 thông lượng điện,
 điện trường,
  là diện tích của một hình vuông vi phân trên mặt đóng S,
  là điện tích được bao bởi mặt đó,
  là mật độ điện tích tại một điểm trong
 ,  hằng số điện của không gian tự do và   là tích phân trên mặt S bao phủ thể tích V.

Công thức toán E B Sửa đổi

Từ trên

 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 

Cường độ điện trường của dẫn điện Sửa đổi

Tụ điện
 

Tụ điện tạo ra từ 2 bề mặt song song có cường độ điện trường
 

Điện tích điểm hình cầu
 

 
Cường độ điện trường của một hình cầu tròn
có diện tích  
 
Cường độ điện lượng
 

Điện tích khác loại có cùng điện lượng

 


  . ( )
Lực này tương tác với điện tích tạo ra điện trường
 

Cường độ Từ cảm và từ nhiểm của một số dẩn điện Sửa đổi

Cộng dây thẳng dẩn điện    
 

Vòng tròn dẩn điện

 

 
 

N vòng tròn dẩn điện

 

 
 

Định luật Ampere Sửa đổi

Cho biết cách tính cường độ từ cảm của dẩn điện

 

Cho biết cách tính cường độ từ nhiểm của từ vật

 


Cường độ Từ cảm của dẩn điện Sửa đổi

Cộng dây thẳng dẩn điện    

Vòng tròn dẩn điện

 

 

N vòng tròn dẩn điện

 

 

Từ dung Sửa đổi

 


Cộng dây thẳng dẩn điện    

Vòng tròn dẩn điện

 

 

N vòng tròn dẩn điện

 

 

Định luật Lentz Sửa đổi

Cho biết cách tính cường độ từ cảm ứng của dẩn điện

 


Với cuộn từ có N vòng tròn từ

 

Với cuộn từ có 1 vòng tròn từ

 

Định luật Faraday Sửa đổi

Cho biết cách tính cường độ điện từ cảm ứng của dẩn điện

 


Với cuộn từ có N vòng tròn từ

 

Với cuộn từ có 1 vòng tròn từ

 

Định luật Maxwell-Ampere Sửa đổi

 
 

Phương trình Điện từ nhiểm Maxwell Sửa đổi

 

Các phương trình Maxwell bao gồm bốn phương trình, đề ra bởi James Clerk Maxwell, dùng để mô tả trường điện từ cũng như những tương tác của chúng đối với vật chất. Bốn phương trình Maxwell mô tả lần lượt:


Tên Dạng phương trình vi phân Dạng tích phân
Định luật Gauss:    
Đinh luật Gauss cho từ trường
(sự không tồn tại của từ tích):
   
Định luật Faraday cho từ trường:    
Định luật Ampere
(với sự bổ sung của Maxwell):
   

Phương trình và hàm số Sóng Điện từ Laplace Sửa đổi

  

Vector trường điện từ Sửa đổi

 
 
 
 
 

Phương trình hàm số Sóng Điện từ Sửa đổi

Phương trình Sóng Điện từ

 
 

Hàm số Sóng Điện từ