Một muỗng cà phê

Muỗng cà phê là một đơn vị đo lường, bằng khoảng 5ml.