• subst:Không chọn giấy phép|Không biết|Tôi không biết giấy phép nào
 • subst:Không chọn giấy phép|Somewebsite|Tôi tìm thấy hình ở đâu đó trên Internet
 • subst:Cho phép được chọn|Người giữ bản quyền chỉ cho phép dùng ở trang sách Wikibooks
 • subst:Phi thương mại được chọn|Người giữ bản quyền chỉ cho phép dùng với mục đích phi thương mại và/hoặc giáo dục
 • Tác phẩm do chính bạn tạo ra
  • Cho phép dùng phi thương mại lẫn thương mại và chỉnh sửa miễn là ghi công cho bạn và dùng lại giấy phép khi chia sẻ:
   • self|cc-by-sa-3.0|GFDL|chuyển đổi=trùng lắp|Bạn tạo ra, đa giấy phép CC-BY-SA-3.0 và GFDL
   • self|cc-by-sa-3.0,2.5,2.0,1.0|GFDL|chuyển đổi=trùng lắp|Bạn tạo ra, đa giấy phép CC-BY-SA-3.0 và trước đó và GFDL
   • self|cc-by-sa-3.0|Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
  • Cho phép dùng phi thương mại lẫn thương mại và chỉnh sửa miễn là ghi công cho bạn:
   • self|cc-by-3.0|Bạn tạo ra, Creative Commons Attribution 3.0
  • Không bảo lưu quyền lợi nào:
   • PD-self|Bạn tạo ra, phát hành ra phạm vi công cộng
 • Giấy phép tự do:
  • cc-by-sa-3.0|Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
  • cc-by-3.0|Creative Commons Attribution 3.0
 • Phạm vi công cộng:
  • Quyền tác giả đã hết hạn:
   • PD-old|Tác giả đã mất hơn 100 năm trước
   • PD-art|- Hình chụp tác phẩm 2 chiều mà tác giả đã mất hơn 100 năm trước
   • PD-US|Xuất bản đầu tiên ở Hoa Kỳ trước năm 1923
  • Không thuộc quyền bảo hộ tác giả:
   • PD-USGov|Tác phẩm của cơ quan chính quyền Hoa Kỳ
 • Giấy phép đặc biệt
  • Supercell
   • Supercell|Chính sách nội dung tạo bởi người hâm mộ Supercell