Vòng lặp While

sửa

Vòng lặp while có mục đích lặp đi lặp lại một khối lệnh nhất định cho đến khi biểu thức điều kiện trả về false. Khi dùng vòng lặp while phải chú ý tạo lối thoát cho vòng lặp (làm cho biểu thức điều kiện có giá trị false), nếu không đoạn mã nguồn sẽ rơi vào vòng lặp vô hạn, là một lỗi lập trình. Vòng lặp while thường được dùng khi lập trình viên không biết chính xác cần lặp bao nhiêu lần. Cú pháp của vòng lặp while như sau:

Cú pháp
<script language="JavaScript">
  while (biểu_thức_điều_kiện) {
    khối lệnh cần thực hiện nếu biểu_thức_điều_kiện trả về true;
  }
</script>
Thí dụ
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript While Loop</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var text = "";
var i = 0;
while (i < 10) {
 text += "<br>The number is " + i;
 i++;
}
document.getElementById("demo").innerHTML = text;
</script>

</body>
</html>

Vòng lặp Do ... While

sửa

Về cơ bản, vòng lặp do ... while gần như giống hệt như vòng lặp while. Tuy nhiên, trong trường hợp biểu thức điều kiện trả về false ngay từ đầu, khối lệnh trong vòng lặp while sẽ không bao giờ được thực hiện, trong khi đó, vòng lặp do ... while luôn đảm bảo khối lệnh trong vòng lặp được thực hiện ít nhất một lần.

Cú pháp
<script language="JavaScript">
  do
  {
    khối lệnh;
  } while (biểu_thức_điều_kiện);
</script>
Ví dụ
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript Do/While Loop</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var text = ""
var i = 0;

do {
 text += "<br>The number is " + i;
 i++;
}
while (i < 10); 

document.getElementById("demo").innerHTML = text;
</script>

</body>
</html>

Vòng lặp For

sửa

Vòng lặp for thường được sử dụng khi cần lặp một khối lệnh mà lập trình viên biết trước sẽ cần lặp bao nhiêu lần.

Cú pháp
<script language="JavaScript">
  for (biểu_thức_khởi_tạo; biểu_thức_điều_kiện; biểu_thức_thay_đổi_giá_trị)
  {
    Khối lệnh cần lặp;
  }
</script>

Khi bắt đầu vòng lặp for, lập trình viên cần khởi tạo một biến nhất định bằng biểu_thức_khởi_tạo để dùng trong biểu_thức_điều_kiện, nếu biểu_thức_điều_kiện trả về true, khối lệnh cần lặp sẽ được thực hiện, sau khi thực hiện xong khối lệnh cần lặp, biểu_thức_thay_đổi_giá_trị sẽ được thực hiện, tiếp theo, biểu_thức_điều_kiện sẽ lại được kiểm tra, cứ như vậy cho đến khi biểu_thức_điều_kiện trả về false, khi đó vòng lặp sẽ kết thúc.

Thí dụ
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>JavaScript For Loop</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var cars = ["BMW", "Volvo", "Saab", "Ford", "Fiat", "Audi"];
var text = "";
var i;
for (i = 0; i < cars.length; i++) {
 text += cars[i] + "<br>";
}
document.getElementById("demo").innerHTML = text;
</script>

</body>
</html>

Vòng lặp For In

sửa
Cú pháp
for (var in Đối tượng) {
 Dòng lệnh
}
Thí dụ
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Click the button to loop through the properties of an object.</p>

<button onclick="myFunction()">Try it</button>

<p id="demo"></p>

<script>
function myFunction() {
 var person = {fname:"John", lname:"Doe", age:25}; 
 
 var text = "";
 var x;
 for (x in person) {
  text += person[x] + " ";
 }
 document.getElementById("demo").innerHTML = text;
}
</script>

</body>
</html>

Vòng lặp Switch

sửa
Cú pháp
<script language="JavaScript">
  switch (biểu_thức_điều_kiện)
  {
    case kết_quả_1 :
      khối lệnh cần thực hiện néu biểu_thức_điều_kiện bằng kết_quả_1;
      break;
    case kết_quả_2 :
      khối lệnh cần thực hiện néu biểu_thức_điều_kiện bằng kết_quả_2;
      break;
    default :
      khối lệnh cần thực hiện nếu biểu_thức_điều_kiện cho ra một kết quả khác;
  }
</script>

Sau mỗi khối lệnh trong một mục kiểm tra kết quả (trừ mục default), lập trình viên cần phải thêm vào break.

Thí dụ
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p id="demo"></p>

<script>
var day;
switch (new Date().getDay()) {
 case 0:
  day = "Sunday";
  break;
 case 1:
  day = "Monday";
  break;
 case 2:
  day = "Tuesday";
  break;
 case 3:
  day = "Wednesday";
  break;
 case 4:
  day = "Thursday";
  break;
 case 5:
  day = "Friday";
  break;
 case 6:
  day = "Saturday";
}
document.getElementById("demo").innerHTML = "Today is " + day;
</script>

</body>
</html>