Chức năng

sửa

Một dòng lệnh không hiển thị dùng để ghi chú thích

Cú pháp

sửa
<!-- Bắt đầu chú thích

 dòng chú thích

Kết thúc chú thích-->

Thí dụ

sửa
<!-- Thuvien.js
// ***************************
// TRÌNH ĐỔI MÀU NỀN TỰ ĐỘNG
// Biên soạn : Quach thanh
// ***************************
-->
document.bgcolor=''Blue'';