Chèn mã lệnh trong trang mạng

sửa

Chèn mã lệnh trong trang mạng HTML

Cú pháp
<script Type="text/javascript">
     Dòng lệnh Javascript
</script>
Tham số
Type - Ngôn ngữ lập trình trang mạng
Thí Dụ
 <script type="text/javascript">
     document.write("Chào thế giới! Hôm nay là thứ 2 " + new Date());
 </script>

Chèn tệp tin mã lệnh trong trang mạng

sửa

Thay vì để khối lệnh Javascript trong trang mạng. Khối lệnh Javascript có thể để trong một tệp tin rời với một tên có kiểu đuôi tệp tin là chữ js sau dấu chấm rồi dùng một dòng lệnh sau để kèm tệp tin javascript rời này với một hoặc nhiều trang mạng cần đến tệp tin này. Cách thức này rất hữu dụng trong việc lưu những hàm lệnh Javascript để thực thi một chức năng hữu dụng thường dùng thành một thư viện mã có thể sử dụng trong một hoặc nhiều trang mạng.

Cú pháp
     <script Type="text/javascript" Scr="JavascriptFile.js"></script>
Tham số
Type - Ngôn ngử lập trình trang mạng
Scr - Tên hồ sơ Javascipt
Thí dụ
   <script type="text/javascript" scr="javascriptLibrary.js"></script>

Lệnh Javascript dùng trực tiếp trong thẻ lệnh của HTML

sửa

Lệnh Javascript cũng có thể dùng trực tiếp trong các thẻ lệnh HTML như sau

Cú pháp
<a href="javascript:Lệnh_1;Lệnh_2;">Miêu tả chức năng của javascipt lệnh</a>


Tham số
Lệnh_1; - Lệnh javascript thực thi một việc
Lệnh_2; - Lệnh javascript thực thi một việc


Thí dụ
<a href="javascript:window.open('http://www.yahoo.com')">Mở cửa sổ trang mang Yahoo</a>

Lệnh Javascript và trình duyệt mạng

sửa

Lệnh Javascript còn được dùng trực tiếp trong thanh địa chỉ trang mạng để thực thi một công việc

Cú pháp
Javascript:Lệnh JavaScript
Thí dụ

Mở một cửa sổ của trang mạng Yahoo

Javascript:Window.open(http://www.yahoo.com)

Mở một cửa sổ trống

Javascript:Window.open()

Mở một cửa sổ trống

Javascript:about()