Vật phẩm là những đồ quý hiếm trong trò chơi, chỉ có thể nhận được, mua được, bán được chứ không thể sản xuất. Riêng giấy phép mở rộng chỉ có thể nhận được, không thể mua, bán hoặc sản xuất.

Phân loại

sửa

Xét về công dụng, vật phẩm có 4 loại:

  • Vật phẩm dọn đường: giúp dọn dẹp chướng ngại vật
  • Vật phẩm nâng cấp: giúp nâng cấp công trình
  • Vật phẩm khai thác mỏ: giúp khai thác mỏ
  • Vật phẩm mở rộng: giúp mở rộng khu vực chơi

Có một số vật phẩm dọn đường cũng thuộc loại khai thác mỏ.

Vật phẩm dọn đường

sửa

Vật phẩm dọn đường dùng để loại bỏ cây, bụi rậm, đá và vũng nước ở nông trại và thị trấn. Những vật phẩm này được mở khóa ở cấp 5.

Vật phẩm dọn dường
Vật phẩm Mua bằng xu Mua bằng kim cương Thứ có thể loại bỏ
Rìu 10 xu 4 kim cương Bụi rậm & cây nhỏ
Cưa 15 xu 5 kim cương Cây lớn
Xẻng 30 xu 10 kim cương Vũng nước
Thuốc nổ 7 xu 3 kim cương Cục đá nhỏ
Thùng TNT 20 xu 7 kim cương Khối đá lớn

Vật phẩm nâng cấp

sửa

Vật phẩm khai thác mỏ

sửa

Vật phẩm khai thác mỏ dùng để khai thác quặng từ hầm mỏ. Đa số chúng chính là vật phẩm dọn đường và đã được mở khóa từ trước, riêng cuốc chim mở khóa ở cấp 34.

Vật phẩm khai thác mỏ
Vật phẩm Mua bằng xu Mua bằng kim cương Khai thác được
Thuốc nổ 7 xu 3 kim cương 2 quặng
Thùng TNT 20 xu 7 kim cương 3 quặng
Xẻng 30 xu 10 kim cương 4 quặng
Cuốc chim 35 xu 12 kim cương 5 quặng

Vật phẩm mở rộng

sửa