Hay Day/Sản phẩm động vật

Sản phẩm động vật là các vật phẩm sản xuất bởi động vật trang trại. Một số sản phẩm thu hoạch bằng việc cho ăn, một số thì phải săn bắt và dùng máy để xử lý.

Sản phẩm

sửa
 
Cấp độ 1
 
Cấp độ 6
 
Cấp độ 10
 
Cấp độ 16
 
Cấp độ 27
 
Cấp độ 32
 
Cấp độ 39
 
Cấp độ 44
 
Cấp độ 50
 
Cấp độ 62