Cây trồng (còn được gọi là Nông sản) là những loại cây mà người chơi có thể trồng và thu hoạch trên trang trại. Có 2 loại nông sản, một là những loại được gieo trồng và thu hoạch trên ruộng, hai là những loại nông sản thu hoạch trên cây hoặc bụi cây.

Cây trồng được mở khóa ở ngay cấp độ 1. Lúa mì là cây trồng đầu tiên được mở khóa. Tất cả cây trồng đều được chứa ở trong Tháp nông sản. |}

Trồng trọt

sửa

Các loại nông sản

sửa
 
Cấp độ 1
 
Cấp độ 2
 
Cấp độ 5
 
Cấp độ 7
 
Cấp độ 9
 
Cấp độ 13
 
Cấp độ 15
 
Cấp độ 15
 
Cấp độ 18
 
Cấp độ 19
 
Cấp độ 22
 
Cấp độ 25
 
Cấp độ 26
 
Cấp độ 30
 
Cấp độ 34
 
Cấp độ 35
 
Cấp độ 36
 
Cấp độ 42
 
Cấp độ 50
 
Cấp độ 52
 
Cấp độ 53
 
Cấp độ 56
 
Cấp độ 57
 
Cấp độ 58
 
Cấp độ 60
 
Cấp độ 63
 
Cấp độ 65
 
Cấp độ 66
 
Cấp độ 68
 
Cấp độ 70
 
Cấp độ 71
 
Cấp độ 72
 
Cấp độ 74
 
Cấp độ 76
 
Cấp độ 78
 
Cấp độ 80
 
Cấp độ 82
 
Cấp độ 83
 
Cấp độ 84
 
Cấp độ 85
 
Cấp độ 88
 
Cấp độ 89
 
Cấp độ 90
 
Cấp độ 92
 
Cấp độ 94

Bảng này có sẵn tại trang: Hay Day/Cây trồng/Bảng.