Hay Day/Bản cập nhật

Dưới đây là danh sách các bản cập nhật của trò chơi Hay Day. Các bản cập nhật mới nhất được xếp trước. Các bản cập nhật được nhóm theo năm, tên các bản cập nhật được đặt theo tháng phát hành trong năm đó.

2021Sửa đổi

Tháng 4Sửa đổi

2020Sửa đổi

Tháng 12Sửa đổi

Tháng 11Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

2019Sửa đổi

Tháng 10Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

2018Sửa đổi

Tháng 12Sửa đổi

Tháng 10Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 4Sửa đổi

2017Sửa đổi

Tháng 12Sửa đổi

Tháng 10Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

2016Sửa đổi

Tháng 12Sửa đổi

Tháng 10Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

2015Sửa đổi

Tháng 11Sửa đổi

Tháng 9Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 4Sửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

2014Sửa đổi

Tháng 12Sửa đổi

Tháng 10Sửa đổi

Tháng 9Sửa đổi

Tháng 7Sửa đổi

Tháng 5Sửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

Tháng 2Sửa đổi

2013Sửa đổi

Tháng 12Sửa đổi

Tháng 11Sửa đổi

Tháng 10Sửa đổi

Tháng 9Sửa đổi

Tháng 7Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi

Tháng 4Sửa đổi

Tháng 3Sửa đổi

Tháng 2Sửa đổi

Tháng 1Sửa đổi

2012Sửa đổi

Tháng 12Sửa đổi

Tháng 11Sửa đổi

Tháng 10Sửa đổi

Tháng 9Sửa đổi

Tháng 8Sửa đổi

Tháng 7Sửa đổi

Tháng 6Sửa đổi