Cũng như bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khác trong PHP cũng có các phén toán (toán tử)

Toán Cơ Bản

sửa
+ : phép cộng 
- : phép trừ 
* : phép nhân 
/ : phép chia 
% : phép chia lấy phần dư (ví dụ: 5%2 = 1) 
++: tăng một đơn vị (ví dụ: <? $a=5; $a++; print $a; //kết quả: 6 ?>)
--: giảm một đơn vị 

Các phép gán

sửa
phép gán Ví dụ Kết quả 
=      x=y x = y 
+=    x +=y x = x+y 
-=    x -=y x = x-y 
*=    x *=y x = x*y 
/=    x /=y x = x/y 
%=    x %=y x = x%y 

Phép toán so sánh

sửa
phép toán  ý nghĩa      ví dụ    kết quả trả về 
==     so sanh bằng    3==9    false 
!=     so sanh khác    3!=9    true 
>=     lớn hơn hoặc bằng  9>=3    true 
<=     nhỏ hơn hoặc bằng  9<=3    false 
>      so sánh lớn hơn   9>3     true 
<     so sánh nhỏ hơn   9<3     false 

Toán logic

sửa
Toán tử Phép toán  ý nghĩa 
&&     and    a&&b : true nếu a và b đều đúng và false nếu a sai hoặc b sai 
||     or     a||b : true nếu a đúng hoặc b đúng và false nếu a và b đều sai 
!      not     !a : true nếu a sai và false nếu a đúng