Học PHP/Cấu trúc cú pháp

Cú pháp

sửa
<?php 
Câu lệnh PHP
?> 

Ví dụ

sửa
<?php 
print $_GET['php']; 
?>