Một hàm là một nhóm các lệnh đi cùng nhau để thực hiện một nhiệm vụ. Mỗi chương trình C/C++ có ít nhất một hàm là hàm main(), và tất cả hầu hết các chương trình bình thường đều định nghĩa thêm các hàm. Có thể chia đoạn code thành những hàm riêng biệt và mỗi hàm thường có một nhiệm vụ nhất định.

Ví dụ:

 • Hàm trả về số lớn nhất của 2 số:
int max(int so1, int so2) 
{
  int result;
 
  if (so1 > so2)
   result = so1;
  else
   result = so2;
 
  return result; 
}
 • Hàm tính biểu thức
void main()
{
  double x, y, Fxy;
  cout << "x = ";
  cin >> x;
  cout << "y= ";
  cin >> y;
  Fxy = x + sqrt(1 + y*y);
  cout << "F(x, y) = " << Fxy;
}
Hàm Ý nghĩa