Title
Subtitle
Please select an appropriate cover image for this collection. See "Template:Saved book" for instructions."
This collection is not located in the correct namespace. Please move it to either Wikibooks:Collections/Hóa học 9 or User:Username/Collections/Hóa học 9. For information and help on collections, see Help:Collections.
[ Download PDF ] [ Open in Collection Creator ] [ Order Printed Book ]
[ About ] [ FAQ ] [ Feedback ] [ Help ] [ Recent Changes ]


Hóa học 9

sửa

Bộ Giáo dục và Đào tạo

sửa
Chương I - Các loại hợp chất vô cơ
Chương II - Kim loại
Chương III - Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Chương IV - Hiđrocacbon. Nhiên liệu
Chương V - Dẫn xuất của hiđrocacbon. Polime
Chủ đề:Chương trình học lớp 9