Giới thiệu sơ lược về Số học/Các loại số/Số tự nhiên

Số Tự nhiênSửa đổi

Số Tự nhiên là một tập hợp các con số từ 0 đến 9 có ký hiệu toán

N = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Số ChẳnSửa đổi

Số Tự nhiên là một tập hợp các số chia hết cho hai

N = {2,4,6,8}

Số LẻSửa đổi

Số Tự nhiên là một tập hợp các số không chia hết cho hai

N = {1,3,5,7,9}

Số Nguyên tốSửa đổi

Số Tự nhiên là một tập hợp các số chỉ chia hết cho 1 và cho chính nó

N = {1,3,5,7,,,,,,,,,,,,}