Giới thiệu sơ lược về Số học/Các loại số/Phân số

Phân SốSửa đổi

Phân Số là một số đại số có dạng tổng quát của một Tử số trên một Mẩu số

Phân Số = Tử Số / Mẩu Số =  

Phân Số Bằng NhauSửa đổi

Nếu có 2 phân số

  ,  

Hai phân số trên sẻ bằng nhau khi

  khi A = C và B = D

Quy Đồng Mẩu SốSửa đổi

Quy Đồng Mẩu Số là một phương pháp tìm Mẩu Số Chung của hai phân số .

Đẳng thuc trên có thể viết nhu sau

 

Nhu ta thấy, hai phân số có cùng mẩu số là BD .

Đơn giản phân sốSửa đổi

Phân Số đơn giản hay phân số tối giản là phân số không thể đơn giản được nửa . Thí dụ phân số   là phân số còn đơn giản được

 

Phân số   là phân số tối giản của phân số  


Phép Toán Phân SốSửa đổi

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.