< Ngôn ngữ đánh dấu

XML
Các sách trong chủ đề này bàn về XML: một ngôn ngữ lập trình đánh dấu, thiết kế ra nhằm đơn giản hóa việc chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau, đặc biệt là các hệ thống được kết nối với Internet. XML được xem là ngôn ngữ mở rộng được do người dùng có thể tự tạo các phần tử đánh dấu cho riêng mình.