< Vật lý học

Vật lý AMO
Các sách trong chủ đề này bàn về vật lý quang, phân tử, nguyên tử (atomic, molecular, and optical physics): ngành nghiên cứu tác động qua lại giữa vật chất-vật vất và ánh sáng-vật chất trong phạm vi một nguyên tử hoặc cấu trúc chứa vài nguyên tử. Ba lĩnh vực này được ghép lại với nhau vì sự tương liên giữa chúng, sự giống nhau giữa các phương pháp được sử dụng, và sự tương đồng về mức năng lượng. Các nhà vật lý học đôi khi viết tắt ngành này là vật lý AMO.