Chủ đề:Thuyết tương đối

< Vật lý học

Thuyết tương đối
Các sách trong chủ đề này bàn về thuyết tương đối: hai lý thuyết của Albert Einstein - thuyết tương đối hẹp và thuyết tương đối rộng. Thuyết tương đối hẹp đề cập về cấu trúc của không-thời gian. Thuyết tương đối rộng đề cập về lực hấp dẫn..