< Hệ điều hành

Linux
Các sách trong chủ đề này bàn về hệ điều hành Linux. Về các chương trình chạy trên Linux, xem Chủ đề:Phần mềm.