< Phần mềm
< Internet

Ứng dụng web
Các sách trong chủ đề này bàn vế các ứng dụng web: những phần mềm được truy cập và sử dụng thông qua trình duyệt mạng. Một số ứng dụng web là hộp thư Gmail, Google Calendar...