Nhà Đinh trải qua 2 đời vua:

       Đinh Tiên Hoàng: Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước. Ông lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng và đặt tên nước là Đại Cồ Việt, kinh đô đặt tại Hoa Lư. ( tại vị 968 - 979 )
       Đinh Phế Đế: Đinh Tiên Hoàng và thái tử Đinh Liễn bị ám sát. Ngôi được chuyển cho Đinh Toàn, lấy hiệu là Đinh Phế Đế. Do nghe tin Tiên Hoàng bị ám sát nên nước bắc đem quân đi đánh nước ta. Phế Đế còn mới 5 tuổi nên được thái hậu Dương Vân Nga truyền ngôi cho người anh cùng mẹ khác cha là Lê Hoàn. ( tại vị 979 - 980 )