Bộ điều khiển chọn lựa dữ liệu

Bộ chọn lựa điện sốSửa đổi

Bộ phận điện số dùng điều khiển ở cổng nhập để chọn lựa một đường xuất dử liệu ở cổng xuất . Ex, với 2 điều khiển ở cổng nhập cho   đường xuất dử liệu

Bảng Vận hànhSửa đổi

D A B          
0 X X X X X
1 0 0 0 0 0 1  
1 0 1 0 0 1 0  
1 1 0 0 1 0 0  
1 1 1 1 0 0 0  

Khi D=0 . Không hoạt động

Khi D=1

Với AB || 00, chọn đường xuất   để xuất dử liệu D
Với AB || 01, chọn đường xuất   để xuất dử liệu D
Với AB || 10, chọn đường xuất   để xuất dử liệu D
Với AB || 11, chọn đường xuất   để xuất dử liệu D