Lỗi kịch bản: Mô đun cho ra giá trị nil. Nó cần phải cho ra một bảng xuất khẩu.