Xem Editing Wikitext: The Table of Contents

Cách sử dụng Sửa đổi

Bản mẫu này có 2 tham số:

  • float, có thể là left, right, none, inherit[1]
  • limit, phải là 1 số nguyên. Điều này giới hạn mức độ sâu của TOC.