Tài liệuSửa đổi

  • Thay thế "Ví dụ" với tên thành viên bot của bạn.
Code Result
{{Bot|Ví dụ}}