Điện tử/Linh kiện điện tử/Đi ốt/Đi-ốt ổn định dòng điện

Khái NiệmSửa đổi

Điốt ổn định dòng điện (current-regulating diodes) là một loại điốt có tác dụng duy trì dòng điện không đổi . hoạt động ngược với Điốt Zener.

Cách Hoạt ĐộngSửa đổi

Loại Đai Ốt này cho Dòng điện trong Đai Ốt tăng đến một mức nhất định và ổn định dòng điện ở tại một cường độ mong muốn

Ứng DụngSửa đổi

Khi Dùng JFET với cổng mắc với nguồn điện JFET sẻ hoạt động như một Đi Ốt ổn định dòng điện với 2 chân