Điện tử/Bộ phận điện tử/Bộ Lọc Điện Tử/Bộ lọc đồng bộ chọn lựa băng Tần

Bộ lọc đồng bộ chọn lựa băng TầnSửa đổi

Bộ lọc đồng bộ chọn lựa băng Tần là một bộ phận điện tử có điện ổn ở một tần số lựa chọn có các tính chất sau

ConfigurationsSửa đổi

2 port network of RLC

V_O / V_ISửa đổi

 
 

Frequency ResponseSửa đổi