Xuất tiện ích

Để xuất tiện ích random_book, hãy bấm nút “Tải về”, lưu tập tin được tải về, mở trang Special:Import trên wiki đích và tải nó lên. Sau đó, thêm mã này vào trang MediaWiki:Gadgets-definition:

* random_book[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.api,mediawiki.util|default]|random book.js

Bạn phải có đủ quyền truy cập trên wiki đích (bao gồm quyền sửa đổi thông điệp hệ thống) và wiki phải bật chức năng xuất từ tập tin tải lên.