Quachthanh

Gia nhập ngày 29 tháng 9 năm 2007
*Tri dả , bất dả . Tri thức, bất thức
 
* In Life we need : Love to nurture our character . Happiness to face life challenge . Posperity to support our life style
;In Life we need :
: Trong cuộc sống ta cần : Tình thương để nuôi dưởng cá tánh . Vui Vẻ để vượt qua thử thách .Giàu sang để có cuộc sống ta muốn
#Love to nurture our character
#Happiness to face life challenge
#Posperity to support our life style
 
:* Học . Học cầu tinh hơn cầu kỳ . Học cầu hiểu hơn thuộc lòng
;Trong cuộc sống ta cần :
#Tình thương để nuôi dưởng cá tánh
#Vui Vẻ để vượt qua thử thách
#Giàu sang để có cuộc sống ta muốn
 
;Học
:Học cầu tinh hơn cầu kỳ
:Học cầu hiểu hơn thuộc lòng
 
 
Người dùng vô danh