Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Muggles' Guide to Harry Potter/Characters/Neville Longbottom”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
name=Neville Longbottom|
gender=Male|
hair=Unknown Blonde|
eyes=Unknown|
family=[[Muggles' Guide to Harry Potter/Characters/Frank Longbottom|Frank Longbottom]], [[Muggles' Guide to Harry Potter/Characters/Alice Longbottom|Alice Longbottom]], [[Muggles' Guide to Harry Potter/Characters/Augusta Longbottom|Augusta Longbottom]]|
Người dùng vô danh