Mở trình đơn chính

Các thay đổi

*Haste makes waste
:Dục tốc bất đạt
 
* Hoạ vô đơn chí.
: Tai họa không dến một lần
 
==M==
317

lần sửa đổi