Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* He, who has last laugh, laughs best . He who laughs last laughs best
: Cười người hôm trước, hôm sau người cười
 
* He who knows nothing doubts nothing
 
==O==
317

lần sửa đổi