Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* There's fire without smoke
: Có lửa có khói
 
* Travel forms a young man
: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
 
==U==
317

lần sửa đổi