Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* Out of sight, out of mind
: Xa mặt, cách lòng.
 
* Opportunity knocks but once.
: Cơ hội chỉ đến một lần.
 
==L==
317

lần sửa đổi