Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* When the going gets tough, the tough gets going.
: Cùng tắc biến, biến tắc thông.
 
* We reap as we sow
: Gieo gió gặt bão
 
==Xem thêm==
317

lần sửa đổi