Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* The empty vessel makes greatest sound.
: Thùng rỗng kêu to.
 
* There's fire without smoke
: Có lửa có khói
 
==U==
317

lần sửa đổi