Khác biệt giữa các bản “Tục ngữ/Tục ngữ tiếng anh”

* He who excuses himself, accuses himself
: Có tật giật mình.
 
* He, who has last laugh, laughs best . He who laughs last laughs best
: Cười người hôm trước, hôm sau người cười
 
==O==
317

lần sửa đổi