Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* While there's life, there's hope
: Còn nước, còn tát.
 
* When the going gets tough, the tough gets going.
: Cùng tắc biến, biến tắc thông.
 
==Xem thêm==
317

lần sửa đổi